جـــا می گـذارم خودم را ! در رویایی که "فردا" نـام دارد
 

دلـم باران می خواهـد
و یک خیابان ِ بی انتهـا
و جیب ِ یک نفـره ی ِ تـو
کـه به بهـانه ی ِ سـرمـا
دستـانم را پنـاه باشـد ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

سرم را گـرم کـرده ام
به خـواب
تا فراموش کنـم
شایـد
"تـو " در بیــداری
حقیقت داری ...

مژگان دیبافر

 

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

روبـه آیینـه
تکـرار کنان می گویـم 
"همـه که قرار نیست ، عاشق بمـانند "
فقط نمی دانـــم، این بین
آیینــه ، خیس می شــود
یا چشمان ِ من
پـر آب !

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

ترسـم
از روزیست کـه
از "تـو"
فقط اسمت را
به یاد داشتـه باشـم

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

من که عادت کـرده اَم
بـه دروغ ـهایت
بگـو
دوست ام داری
هنـوز ...

مژگان دیبـافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 


اصلا"
ما هیچ ...
دستان ِ مان خود
حرف ـها دارنــد  ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 


یک بـار تو شـاعـر شو
بنویس از اولین بـاری کـه
عاشق شـدی ..
بنویس از "من"
نتـرس ،
حسابُ کتـاب ِ هیچ جای ِ دنیـا
به هـم نمی ریـزد
و باز هم 2*2 تـا ها
همـان 4 می شـود
بی گـدار به آب بزن و نترس
مخاطب ِ خاص اَت
راز دار می مـانــد !!

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

تو کـه رفتی !
خاطرت را هم بزن زیر ِ بغلت
و ببــر
من خودم تمام ِ خیابان ها را
از بــر شده اَم

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

تو را نمی شود برگردانـد
حالا هر چه چشم بیـاندازم
درون ِ این سیاهی های ِ
تلخ ِ قهـوه ...
هر چقدر بیشتر انگشت می زنم
بیشتر گـم می شوی
چـرا نمی شود تو را داشت  ؟

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

خدایا ؟
معجزه بلـد نبودی ؟
یا زورت را به رخـم کشیدی ؟

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

دستت را بگذار روی ِ سرم
هر چه می کنـی ، فقط
خیـالم را رهـا نکن !!!
می رود در خیابان
پرسـه می زنـــد
ول می تــابـد 
بی خیالت کـه شـد
باز می گـردد !

مژگان دیبافر

 

خـدا خستم 

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

خیـره خیـره نگاهـم نکن
اینجـا جهان ِ سوم اَست
نمی توانـم تو را از پس ِ
این شیشـه ـهای کـدر ِ
قاب ِ عکس
بیـرون بکشــم ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

ظهورت بر من
گواه ِ وعده های ِ راستین ِ خدا بود
یگـانه ی ِ منجی ِ دلــم !!
قیامت را بر پا کرده ایی
با بوسـه های ِ وحشی اَت ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

زمین ِ پــر از ـهوا !

نمی دانم چرا دلــــم

فقط ـهوای ِ تــو را می کنـد !!!

 

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

ـهیچ لباسی قـدُ قواره اَم نمی شــد

اگــر آغوشت را انـدازه ی ِ

من

می دوختــی ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

هی مــرد ِ من  !
میان ِ لبانت
خـدا را پنهـان کـرده ایی ؟
کـه وقتی می بوسمت 
روحی تـازه می گیرم ... ؟

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

ساعتـم را عقب کشیــدم
درست راس ِ بوسیدنت 
لعنتـــی !!!
عاشقت شــدم
دوبـــاره ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

تن ِ من
خود شعـر ِ عاشقـانه
می گویـــد !
تــو فقط مـروراَم کن
با آهُ بـوسـه ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

سرم را میان ِ زانوهایم
پنهان کـرده اَم
و بغضـم را
میان ِ
سکوتـــم ...
و تو هیچ وقت نخواهی فهمیــد
که چه حالی دارد ؟
تمرین ِ فرو دادن ِ بغض
زیر ِ باران !
و تو را التماس کردن
از خدایی که حالا خودش هم
ریز ریــــز
به هوای ِ نداشته ام اشک می ریزد !!!

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

خدا تقلب کــرد
رنگ های ِ پاییـز اش را !
از چشمان ِ تـــو  ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


تو را می شـود
گوشه ایی از
تمام ِ خنده های ِ
پر از شیطنت ِ کودکانه
پیــدا کرد !
تـو را می شود همـه جـا
در جیب گذاشت
و هی
هـی
عاشقت شـُـد
تــو را می شــود
مقصر ِ تمـام ِ آغـاز های ِ
یک تخت دانست
تـو را می شود
همیشـه با خود بـُـرد ...
تا عریض ترین رویاهای ِ یک نـَــم !!!
تو را بــایـد
دوست داشت ...
تو بی رحمـــانــه ، دوست داشتنی هستی ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

تب کـرده اَم
در سـرمایی
که فصلـ َش
نبودن ِ تو است ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

نگـران نباش
زنـده-گی نمی کنــم
بی تــو
مـُــردنـم می آیـد
مـُدام ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

نگذاری بـروی یک وقت
تا من پرت شـوم
بیــرون
از جاذبه ی زمین !!

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

یادم باشـد
اینبــار که خندیدی
چشمانـم را ببنــدم
ظرفیت ِ این ـهمـه
عاشق شدن را نــدارم
یک جـا !!

مژگان دیبافر

 

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

و تو خوب می دانی
دلیل ِ بی خوابی هایـم
نه این قرص ها،
و نه نگــرانی هایم اَست
آغوشت را کــم دارم
برای ِ یک عمــر خوابیدن !!!!!!

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

دیگــر نه این هوای ِ گرفتــه
نه این گلوی ِ گرفتــه
دلیلی نـدارنـــــد
برای باریدن !

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

طعمـ ِ این بغض ـهای ِ
قورت داده اَم
تکـراری شـده
طعمـ ِ دیگـری نداری
برای ِ تنوع ؟

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

گلویـم را ببوس !
بگـذار بوسـه اَت
بدرقــه ی ِ راهی شدن ِ
این "بغض"
بـاشـد ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

پیدا نمی شوی
میان ِ این ملحفه ها هم نیستی !
یادم نمی آید
کجــای ِ این بیــداری ها
گـُمت کــردم
اصلا" پاییز بود یا بهــار ؟
من ،
خودم دیدم در خواب
خنـدیدی ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

دست نکنی میان ِ موهایت
یک وقت !
خانـه اَم خراب می شود ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

می شنوی ؟
تخت صدایم می زنـد ...
جـای ِ آغوش ِ برهنـه ی تــو !
تن بـدهم ؟
به همبستری با اشکُ بغض
بـه هوای ِ ناب ِ تــو ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

خوبی اَش به همین است
قرمزی ِ نوک ِ دماغم را می انـدازم
گردن ِ سرمــا
و خیسی ِ گونـه ـهایم
را می گویــم
زیر ِ سر ِ باران است ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

امشب
من و تــــو
بـاز ـهم یک قرار ِ به یاد مانـدنی !
در خواب ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

باور نکن !
باران به هوای ِ دل ِ گرفته ی
"من"
می بـــارد
پاییـز بهـانه اَش  شـده  ...

مژگان دیبافر

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

دل ِ تنگ اَم
فدای ِ یک تار ِ موی ات ...
من بـاز ـهم عاشقـَت می مـانـم !!

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

خاطــراتت عجیب شوخ است
به یادت که می آورم
شاید ...
قلقلکم می دهد
دلیل دیگری نمی یابم
برای خنده ی روی لبــانم

 
مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

 

گِلاس ـها را پر می کنم
می گذارم روی ِ میز
امـا با چشمان ِ تو
مست خواهم
شد ...

مژگان دیبافر

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر


 

می خواهم یک بـار
لج کنـم !
دوستت نداشتـه باشم
شـاید آسمـان به زمین آمـد !
آنوقت دستـم به خـدا می رسـد
و از او
تــو را خواهــم خواست ...

مژگان دیبافر

 

+تاریخ ساعت نویسنده مژگان دیبافـر